در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی از 3 نوع دستگاه لایت کیور شامل Astralis 7 (هالوژن) Pen Cure(LED نسل دوم) و Blue phase N(LED نسل سوم) و سه نوع کامپوزیت Bulk fill شاملTetric Evocerambulk fill (Ivoclar) - Filtek Bulk fill   (3M) , X-trafill (VOCO)  استفاده شد.

سیلندرهای کامپوزیتی به قطر 5 میلی متر و ضخامت 4 میلی متر تهیه و سپس توسط دستگاه های لایت کیور طبق دستور کارخانه سازنده کیور شدند. (روی سطح کامپوزیت ها قبل از کیور کردن با یک نوار سلولوئیدی شفاف جهت جلوگیری از تشکیل لایه محافظ اکسیژن(inhibited layer) پوشانده شد. سپس نمونه ها 24 ساعت در آب 37درجه سانتی گراد و در انکوباتور بدور از نور محیط نگه داری شد. و بعد از 24 ساعت میزان درجه پلی مریزاسیون سطح فوقانی و تحتانی (4 میلی متری) نمونه ها توسط دستگاه FTIR اندازه گیری شد. داده ها با آنالیز آماری Kruscall –wallis و Mann-U-Whithney مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که میزان درجه پلی مریزاسیون ناشی از کیور شدن توسط هر 3 دستگاه Blue phase N (LED III) PEN Cure (LED II) – Astralis7 (QTH)  در سطح هر سه نوع کامپوزیت Bulk fill مورد استفاده تفاوت معنی داری با هم نداشتند. (2/0>P) اما  میزان درجه پلی مریزاسیون سطح تحتانی (4 میلی متری) هر سه نوع کامپوزیت که با (LED lll) (QTh) کیور شده بودند به طور معنی داری بیشتر از کامپوزیتهای  کیور شده با (LED II) بودند. (001/0>P)  ضمنا میزان درجه پلی مریزاسیون سطوح فوقانی و تحتانی کیور شده با هر سه نوع دستگاه لایت کیور (LED III) (LED  II) (QTH) قابل قبول و بالاتر از حد پایه درجه پلی مریزاسیون (55%=DC) بود.

به نظر می رسد که هر سه نوع کامپوزیت Bulk fill مورد مطالعه توسط هر سه نوع دستگاه لایت کیور هالوژن –LED نسل دوم و LED نسل سوم هم در سطح و هم در عمق 4 میلی متری به میزان قابل قبول از نظر کلینیکی کیور شدند.

فایل مقاله