مقایسه اثر دستگاه لایت کیور

با توجه به اهمیت پلی مریزاسیون و خلاء اطلاعات در مورد مقایسه سه دستگاه لایت کیور متداول کشور و به منظور مقایسه تاثیر سه نوع دستگاه لایت کیور بر درجه پلی مریزاسیون سه نوع کامپوزیت Bulk fill  در سطح و عمق این مطالعه انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی از 3 نوع دستگاه لایت کیور شامل Astralis 7 (هالوژن) Pen Cure(LED نسل دوم) و Blue phase N(LED نسل سوم) و سه نوع کامپوزیت Bulk fill شاملTetric Evocerambulk fill (Ivoclar) - Filtek Bulk fill   (3M) , X-trafill (VOCO)  استفاده شد.